Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Podsumowujemy półmetek samorządu pelplińskiego w liczbach

opr. szal
W tej kadencji mieszkańcy mogą się cieszyć z ulicy Kościuszki, która powstała we współpracy z powiatem tczewskim.
W tej kadencji mieszkańcy mogą się cieszyć z ulicy Kościuszki, która powstała we współpracy z powiatem tczewskim. Fot. Anna Szałkowska
Podsumowujemy połowę tej kadencji samorządu w Pelplinie. Urzędnicy odpowiedzieli nam na kilka ważnych pytań. Zapraszamy do lektury. Zadłużenie, inwestycje, polityka informacyjna i wiele innych aspektów. Zapraszamy.

Wielkość zadłużenia
Na koniec III kwartału 2012 r. zadłużenie wyniosło 18.651.988 zł, w tym: pożyczki 1.752.370 zł,kredyty 1.599.618 zł, obligacje 15.300.000 zł. Zadłużenie wynika przede wszystkim z braku dochodów własnych na realizację zadań gminy, tak bieżących jak i inwestycyjnych.Planowane do wykonania dochody na 2012 r. wynoszą 47.037.517 zł, a zatem wskaźnik zadłużenia wynosi 39,65 procent.

Ile pieniędzy unijnych zdobyły gminy i powiaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w porównaniu do poprzedniej kadencji).
W poprzedniej kadencji Gmina Pelplin oraz jednostki podległe pozyskały łącznie 5.236.254,83 zł. Przeliczając na 1 mieszkańca stanowi to 313,47 zł na osobę w latach 2006 – 2010. Najwięcej pieniędzy, bo ponad 3,6 mln zł gmina pozyskała na budowę dwóch kanalizacji (w Rajkowach oraz w Pelplinie na Osiedlu Leśnym). W nowej kadencji, która rozpoczęła się w październiku 2010 roku, Gmina Pelplin pozyskała do tej pory łącznie 3.077.698 zł, co stanowi 184,57 zł na mieszkańca. Najwyższe dofinansowanie uzyskała inwestycja „Przebudowa targowiska miejskiego w Pelplinie”, wyniosło ono 1 mln zł. Pozostałe inwestycje, które uzyskały dofinansowanie dotyczą przede wszystkim budowy centrów kultury, skwerów rekreacyjnych i modernizacji obiektów świetlicowych. Nie można też zapomnieć o środkach inwestowanych w podnoszenie jakości usług edukacyjnych na terenie naszej gminy. Mowa tu choćby o projektach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym przede wszystkim o projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I – III”. Kolejne wnioski są w trakcie przygotowywania, inne projekty oczekują już na przyznanie dofinansowania.

Ile kilometrów wodociągów i dróg powstało w czasie kadencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w porównaniu do poprzedniej kadencji.
W poprzedniej kadencji wybudowano 0,38 km wodociągu przypadające na 1 mieszkańca gminy. W bieżącej kadencji wskaźnik ten wynosi obecnie 0,28 km / osobę. W obecnej kadencji powstało 16 km dróg gminnych, co daje 0,00096 km na 1 mieszkańca gminy. Na przełomie lat 2010 – 11 Gmina Pelplin oraz Powiat Tczewski przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego realizowały zadanie „Przebudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki w Pelplinie”. Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. W pierwszym etapie przebudowano 250 m drogi, w tym most o długości 158,3 m. W drugim etapie przebudowano 936,2 m drogi. Koszt zadania wraz z infrastrukturą poniesiony przez Gminę Pelplin wyniósł 2.007.534,34 zł. Całkowita długość przebudowanej drogi to 1.186,2 km. Dotychczasowa droga powiatowa, ul Kościuszki po przebudowie Uchwałą Rady Miejskiej w Pelplinie i Uchwałą Powiatu Tczewskiego została zaliczona do kategorii dróg gminnych.

Polityka mieszkaniowa. Ile mieszkań komunalnych i TBS-ów wybudowano w mieście w ciągu ostatnich dwóch lat (w porównaniu do poprzedniej kadencji).
Gminie Pelplin, dysponującej ograniczonym budżetem, bardzo trudno jest wygospodarować środki finansowe na budowę lokali socjalnych. Obecnie planuje się inwestycje tego typu w miejscowości Dębina. Mają być tam przesiedleni najemcy, którzy między innymi dopuszczają się rażącego ignorowania obowiązku płacenia czynszu, dewastowania dotychczas zajmowanego mieszkania gminnego, czy nieprzestrzegania porządku domowego. Dzięki nowym lokalom socjalnym, gmina mogłaby także sprawniej spełniać trudny w realizacji obowiązek składania pozwanym ofert zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, który coraz częściej jest zasądzany w treści wyroków eksmisyjnych. W takim przypadku Sąd przyznaje pozwanym uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego od gminy (nawet w przypadku, gdy to nie ona wniosła pozew, a jej rola mogła ograniczać się jedynie do interwencji ubocznej).W roku 2013 planuje się wykonanie projektów 2 budynków, w których znajdować się będzie po 12 lokali, każdy o powierzchni około 40 m². Koszt to około 2 mln złotych.
5. Czy w czasie dwóch lat trwania kadencji wyszły na jaw jakieś afery samorządowe i czy dochodziło do konfliktów społecznych? Jeśli tak to z jakiego powodu?
Wykryta została defraudacja środków publicznych w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie. Nie było żadnych konfliktów społecznych. W trakcie konsultacji społecznych dotyczących budowy Elektrowni „Północ” w Rajkowach, występowały różnice zdań pomiędzy stowarzyszeniami ekologów i inwestorem. Ekologów wspierało kilku mieszkańców Gminy Pelplin.

Polityka społeczna. Ile szkół, przedszkoli i żłobków powstało lub zlikwidowano podczas kadencji?

W bieżącej kadencji nie zlikwidowano żadnej placówki oświatowej, jednie Przedszkole Nr 1 rozpoczęło swoją działalność w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie, począwszy od roku szkolnego 2010/2011. Liczba dzieci od momentu przeniesienia siedziby przedszkola z Placu Wolności kształtowała się następująco:
1. Rok szkolny 2009/2010 – 68 dzieci (3 oddziały) – siedziba na Placu Wolności,
2. Rok szkolny 2010/2011 – 128 dzieci (5 oddziałów) – przeniesienie do siedziby przy ul. Sambora 5a w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie,
3. Rok szkolny 2011/2012 – 195 dzieci (9 oddziałów),
4. Rok szkolny 2012/2013 – 255 dzieci (12 oddziałów).
Połączenie stworzyło możliwości zwiększenie liczby oddziałów i przejęcia znacznie większej ilości dzieci. W bardzo znaczny (w nieporównywalny sposób) poprawiły się warunki lokalowe. Obecnie przedszkolaki uczą się i bawią w przestronnych i słonecznych salach, w których chociażby sanitariaty dostosowane są do potrzeb najmłodszych.

Czy jest Elektroniczny Urząd?
Istnieje elektroniczny obieg dokumentów.
Na oficjalnej stronie Gminy Pelplin znajduje się zakładka „Wirtualny Urząd”, w której można pobrać wszystkie druki i przeczytać o procedurach związanych z załatwieniem konkretnej sprawy. W Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin działa także system e-Pułap, za pomocą którego można składać wnioski w formie elektronicznej. Funkcjonuje też system e-Urząd, który stanowi swego rodzaju elektroniczną skrzynkę podawczą, z której korzystają pracownicy Urzędu.

Polityka informacyjna

Lokalna polityka informacyjna to świadoma, planowa i systematyczna działalność władz samorządowych, polegająca na komunikowaniu się z mieszkańcami. W ramach realizowanej polityki informacyjnej Urząd Miasta i Gminy w Pelplinie stara się docierać do każdego mieszkańca z informacją za pośrednictwem takich narzędzi jak:
Oficjalna strona internetowa Pelplina - strona www.pelplin.pl jako miejski portal internetowy jest podstawowym narzędziem wykorzystywanym do publikowania informacji związanych z życiem miasta. W efekcie kształtuje to jego specyfikę merytoryczną. Na oficjalnej stronie internetowej Pelplina zamieszczane są informacje, przekazywane przez Referaty Urzędu, jednostki oświatowe oraz organizacyjne gminy, a także wszystkie osoby i instytucje podejmujące działania na rzecz miasta i gminy Pelplin. Każdy z działów tematycznych oficjalnego serwisu internetowego www.pelplin.pl zawiera ilość informacji adekwatną do stanu faktycznego. Kategoryzowanie informacji pozwala na dotarcie bezpośrednio do zainteresowanej grupy odbiorców.
Biuletyn Informacji Publicznej – pozwala na realizację zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej określonych ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001. (Dz.U. Nr.112, poz 1198 z póź.. zm.).
System oznakowania wewnętrznego - na ścianie holu Urzędu umieszczona jest tablica informacyjna z nazwami wydziałów, numerami pokoi i pięter. Pracownicy Urzędu mają obowiązek noszenia identyfikatorów z imieniem i nazwiskiem, nazwą jednostki organizacyjnej i stanowiskiem, jakie zajmują. Przy drzwiach do poszczególnych pokoi umieszczone są informacje zawierające nazwę komórki i stanowiska osób tam pracujących.
Badania opinii społecznej - badania opinii społecznej wykonywane są w miarę potrzeb. Stale prowadzone jest badanie ankietowe dotyczące poziomu satysfakcji klientów Urzędu. Elektroniczny kwestionariusz ankiety dostępny jest na stronie www.pelplin.pl
Konsultacje społeczne - przeprowadzane są przy okazji podejmowania działań dotyczących większości mieszkańców np. w procesie tworzenia Strategii Rozwoju - Społeczno-Gospodarczego. Mieszkańcy miasta mają możliwość złożenia swoich propozycji i wniosków.
Indywidualne spotkania burmistrza, jego zastępcy i przedstawicieli Rady Miejskiej z mieszkańcami - spotkania odbywają się raz w wyznaczonych dniach i godzinach. Mieszkańcy miasta mają możliwość wcześniejszego umówienia się na rozmowę, dzięki czemu unika się kolejek.
Informacja prasowa - raz w tygodniu redagowana jest informacja prasowa, w której znajdują się bieżące informacje na najbliższy tydzień oraz opis wydarzeń z ubiegłego tygodnia. Pakiet informacji wysyłany jest do dziennikarzy mediów regionalnych i ponadregionalnych. Lista adresowa dziennikarzy jest stale uaktualniana, dzięki czemu trafiamy do coraz większej liczby osób.

Gospodarka i inwestycje – najistotniejsze osiągnięcia

Jeśli chodzi o gospodarkę i inwestycje, to na uwagę zasługuje bardzo wysoki procent skanalizowania całej gminy. W ostatnich latach zostały zakończone dwie bardzo duże inwestycje, które pozwoliły na podłączenie do sieci kanalizacyjnej największej wsi w gminie – Rajkowy oraz największego osiedla domów jednorodzinnych w Pelplinie – Osiedla Leśnego. Wartość obu inwestycji wyniosła niespełna 5 mln zł, a dofinansowane zostały one ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Ważną inwestycją infrastrukturalną, która została zrealizowana w partnerstwie z Powiatem Tczewskim oraz współfinansowaniu ze środków RPO i tzw. „Schetynówek” była kompleksowa przebudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki w Pelplinie. Inwestycja kosztowała prawie 9 mln zł i została zakończona w ubiegłym roku. Gmina Pelplin inwestuje także w sferę życia społeczno – kulturalnego. Efektem takiej polityki są wybudowane centra kultury: w Wielkim Garcu, Rudnie, przygotowywane do realizacji w Janiszewie oraz skwery rekreacyjne: w Lignowach Szlacheckich, i przygotowywane do realizacji w Rajkowach i Kulicach.

emisja bez ograniczeń wiekowychnarkotyki
Wideo

Strefa Biznesu: Czterodniowy tydzień pracy w tej kadencji Sejmu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na pelplin.naszemiasto.pl Nasze Miasto